Der er efterhånden rig mulighed for at købe mad online, hvor man ikke behøver at røre sig ud af flækken. Dette er især anvendeligt, når man ligger med tømmermænd lørdag eller søndag, og man udover at være mega sulten, bare ikke orker at skulle ud og købe ind og lave mad.
Det er også muligt at handle ind online, hvilket jeg een gang har prøvet. Det var ret nemt og ikke meget dyrere, end hvis man går i en dagligvarebutik, dog foretrækker jeg alligevel selv at foretage størstedelen af mine indkøb i en butik. Dels fordi det alligevel ER billigere, når man tager i en dagligvarerbutik, og derudover så skal man heller ikke betale for levering. Jeg skal dog huske at sige, at den ene gang jeg bestilte dagligvarer online, fik jeg gratis fragt. Det gjorde jeg, fordi jeg var ny kunde, så der slap jeg for at skulle betale for leveringen.Trods det vil jeg alligevel helst handle i en ‘rigtig’ butik.